ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม จับจริง แจกใหญ่!! ครั้งที่ 2
Please wait...
QUICKSERV'S ACTIVITY
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม จับจริง แจกใหญ่!! ครั้งที่ 2

เงื่อนไขการรับรางวัล :

1.) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ เพื่อยืนยันเข้ารับของรางวัลที่ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด 124/124 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โดยนำบัตรประชาชนมายืนยันตัวตน

2.) นัดหมายเข้ารับรางวัล : ตั้งแต่วันที่ 21-31 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 16.00 น.

3.) หากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถเข้ารับรางวัลตามวัน และเวลาที่นัดหมาย สามารถติดต่อเพื่อยืนยันเข้ารับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละรอบ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และให้สิทธิแก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป

4.) ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้

5.) ผู้ที่ได้รับรางวัล ที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล

6.) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าสินค้าที่สั่งซื้อครบเต็มจำนวน


ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์