Green Premium Eco Mark อีโค มาร์ค กรีน พรีเมียม
Please wait...
SOLUTIONS CORNER
Green Premium Eco Mark อีโค มาร์ค กรีน พรีเมียม


เครื่องมือที่จะปกป้องโลกของเรา
 
โลกของเราเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การสูญเสียวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุและการรีไซเคิล รวมไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยของผู้คนและสิ่งแวดล้อมจากสารอันตรายและของเสียด้วย…
 

Green Premium Eco-Mark ฉลากสิ่งแวดล้อมกรีนพรีเมียม เพื่อเอาชนะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

 
Green Premium เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมอันเป็นเอกลักษณ์ของ Schneider Electric - APC โดย Schneider Electric มุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและน่าเชื่อถือเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของเรา ช่วยให้ลูกค้าของเรายืนยันสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของเรา และรวมผลิตภัณฑ์ของเราเข้ากับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ
 
สำหรับฉลากสิ่งแวดล้อม Green Premium ทาง Schneider Electric จะมอบเครื่องมือเพื่อช่วยลูกค้าในการคำนวณรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) ที่จะคาดการณ์และรับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสสารและสารเคมีอย่างครบถ้วน และส่งมอบข้อมูลที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อพัฒนาการออกแบบเชิงนิเวศน์ของโซลูชัน รวมถึงลดต้นทุนสินค้าหมดอายุที่สามารถวางจำหน่ายได้ เช่น สินค้าตกรุ่น สินค้าชำรุดที่สามารถซ่อมแซมได้ โดยการเพิ่มศักยภาพในการรีไซเคิลของผลิตภัณฑ์
 
APC โดย Schneider Electric จะเรียกผลิตภัณฑ์ Green Premium ก็ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นมีข้อจำกัดความต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
- คำประกาศด้านสิ่งแวดล้อม (Product Environmental Profile; PEP)
- การประกาศการสิ้นอายุการใช้งาน (End-of-Life Instruction; EoLI) 
- ปริมาณของสารที่น่ากังวลตามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรป
- หลักฐานว่าไม่มีสารตะกั่ว โครเมียม แคดเมียม ปรอท โพลีโบรมิเนเต็ด ไบฟีนิล (PBB) และโพลีโบรมิเนเต็ด ไดฟีนิล อีเทอร์ (PBDE) เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจากมาตรฐาน RoHs ของสหภาพยุโรป
- หลักฐานว่าไม่มีสารตะกั่ว แคดเมียม และปรอท เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อกำหนดว่าด้วยแบตเตอรี่ (Batteries Directive) ของสหภาพยุโรป
 
85% ของรายได้จากผลิตภัณฑ์ APC โดย Schneider Electric ประสบความสำเร็จจากผลิตภัณฑ์ Green Premium ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นฉลากสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะพร้อมเกณฑ์กำหนดที่ชัดเจน ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดจึงมีให้ทางออนไลน์ และได้รับการประเมินตามมาตรฐานสากล
 
ฉลากสิ่งแวดล้อม Green Premium ควรเป็นตัวบ่งชี้สำคัญกับแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด ในการลดความซับซ้อนของกระบวนการทางธุรกิจ สนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การมีส่วนร่วมในการทำให้โลกเป็นสีเขียวมากขึ้นและรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวก็เป็นไปได้ด้วย Green Premium
 
เอกสาร Green Premium มีอยู่ในหน้าผลิตภัณฑ์หรือผ่านเครื่องมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์


ที่มา:
https://bit.ly/3SI4wUh ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์