QuickServ มั่นใจราคาถูกที่สุด จำหน่าย Server, UPS, Networking
Please wait...
สมัครสมาชิก

สิทธิส่วนบุคคล

นโยบายสงวนสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ quickserv.co.th ซึ่ง บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด เป็นเจ้าของและผู้คิดประดิษฐ์เว็บไซด์นี้ โดยบริษัทจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของบริษัทจะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซด์และใช้บริการ รวมทั้งมีการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาภายในให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน

บริษัทมีความประสงค์ให้เว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่ชื่นชอบของท่านในการให้บริการบนอินเตอร์เน็ต บริษัทจึงจัดหาข้อมูล การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท่านสนใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นสมาชิก ในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนสมาชิกของบริษัท การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้บริษัทสามารถแยกแยะความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับบริษัทมากเท่าใด บริษัทก็สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้จัดให้มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในนามของบริษัท เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารได้ตามนโยบายการสงวนสิทธิ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

“ควิกเซิร์ฟ” มีความยินดีในการให้ข้อมูลและต้อนรับท่านเข้ามาเยี่ยมชมเวบไซต์ ท่านสามารถพิมพ์ คัดลอกทำสำเนาข้อมูลในเวบไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม “ควิกเซิร์ฟ” ขอแจ้งให้ทราบในเรื่องของข้อจำกัดและกฎหมายที่กำหนดสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมเวบไซต์ และเวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลต่าง ๆ ที่บรรจุในเวบไซต์ของ “ควิกเซิร์ฟ” ถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัท ที่ได้ลงทุนทั้งด้านการเงิน เวลา และบุคลากรในการพัฒนา ทรัพย์สินดังกล่าวนี้รวมถึงลิขสิทธิ์ในข้อความ ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี ตราสินค้า วีดีโอ การถ่ายโอนข้อมูล (Download) การเชื่อมต่อ รวมทั้งข้อมูลด้านการบริการและเครื่องมือต่างๆ “ควิกเซิร์ฟ” ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลส่วนต่างๆ ของเวบไซต์เพื่อบริการลูกค้าและผู้สนใจเพื่อความสะดวกเท่านั้น ทั้งนี้ “ควิกเซิร์ฟ” จัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง บริษัทสงวนสิทธิ์ของในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด รวมไปถึงบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ หรือความเข้าใจผิดจากฝ่ายจัดทำเว็บไซต์ หากท่านมีข้อสงสัย เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะได้ติดต่อมายังฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์